Algemene voorwaarden

Naar contact

Algemene voorwaarden
Bij toiletwagens verhuur en douchewagenverhuur, hebben wij vooraf gestelde voorwaarden, deze staan hieronder weergegeven. 

* Het gehuurde blijft onvervreemdbaar eigendom van Berg Verhuur. De huurder mag niet aan derden een recht op het gehuurde verlenen of het gehuurde     onderverhuren of zijn rechten en plichten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk overdragen.

* De huurder blijft te allen tijde aansprakelijk voor de door hem van Berg Verhuur gehuurde goederen, tot en met het tijdstip dat Berg Verhuur de goederen komt ophalen, c.q. laat ophalen.

* De door Berg Verhuur verhuurde goederen dienen, bij het afhalen door Berg Verhuur bij de huurder op dezelfde wijze klaargezet te zijn, als op het moment dat de goederen werden afgeleverd.

* De vervoerskosten voor het brengen en halen van de goederen komen voor rekening van de huurder en deze kosten zullen vooraf door Berg Verhuur aan de huurder worden opgegeven.

* Alle leveringen van de door Berg Verhuur verhuurde goederen, dienen vooraf door de huurder contant te worden voldaan, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen.

* Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Berg Verhuur gerechtigd de wettelijke rente te berekenen over het openstaand bedrag.

* Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en buiten gerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de huurder. De buiten gerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van €150,-.

* Huurder dient het gehuurde tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming daarvan te controleren. Indien huurder hiervan geen gebruik maakt, of indien huurder nalaat tijdens of direct na de in ontvangstneming van het gehuurde aan Berg Verhuur haar klachten kenbaar te maken, wordt geacht het gehuurde in goede staat te verkeren op het moment van aanvang van de overeenkomst. Vanaf het moment van gebruik van het gehuurde verliest huurder te allen tijde het recht tot reclameren. Reclamatie schort de betalingsverplichting van de huurder niet op.

* De kosten van breuk, schade etc. aan de huurgoederen worden in rekening gebracht aan de huurder.

* Voor niet gereinigd materiaal worden schoonmaakkosten in rekening gebracht (met een minimum van €68,- excl. BTW per gehuurd goed).

* Berg Verhuur is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van het gebruik van producten van Berg Verhuur, tenzij de geldende wettelijke regelingen of de onderhevige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

* De huurder is verplicht als een goed huurder voor het gehuurde zorg te dragen.

* Berg Verhuur heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

* Indien in verband met het gehuurde extra werkzaamheden of verplaatsing moet worden verricht, worden de hierdoor ontstane kosten doorberekend aan huurder. Het terrein dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn. De huurder vrijwaart Berg Verhuur voor schade aan het voornoemde terrein en/of opstallen aldaar aanwezig.

* In geval van overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Berg Verhuur opgeschort, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.

* Huurder dient de vastgestelde huur te betalen over de gehele overeengekomen huurperiode, ook in het geval de huurder het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen huurperiode aan Berg Verhuur ter beschikking stelt.

* Bij overschrijding van de huurperiode, zoals op de bevestiging vermeld, zal Berg Verhuur vanaf het moment van overschrijding de huursom per dag in rekening brengen.

* Annulering dient schriftelijk of via e-mail te geschieden. Mocht door huurder de geplaatste order worden geannuleerd dan worden door Berg Verhuur annuleringskosten aan de nalatige huurder in rekening gebracht Deze kosten bedragen 25% van de huurprijs indien de huurperiode meer dan een maand na de annuleringsdatum ligt; 50% van de huurprijs indien de huurperiode binnen een maand van de annuleringsdatum ligt en 75% van de huurprijs indien de huurperiode binnen een week van de annuleringsdatum ligt.

* De door Berg Verhuur vermelde prijzen zijn steeds excl. BTW.

* Berg Verhuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lozing van afvalstoffen en/of enige vorm van milieuverontreiniging voortvloeiend uit het gebruik dan wel de installatie van het gehuurde.

* Huurder dient bij de betreffende gemeente te informeren naar het plaatselijk beleid omtrent lozen op de riolering. De huurder dient voorts zelf zorg te dragen voor een afvoermogelijkheid in de onmiddellijke nabijheid van het gehuurde (binnen 10 meter). Indien er niet direct op een (vuilwater-) riool gestort kan worden, dient er een spoeltank geplaatst te worden. Kosten voor extra voorzieningen komen voor rekening van huurder.

* De huurder is verplicht zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen en afdoende verzekeringen. Alle lasten en belastingen inzake het gebruik van het gehuurde zijn voor rekening van huurder.

* Huurder die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd wordt ook bij eventueel daarna door hem/haar gegeven orders , op welke wijze dan ook, met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanig schriftelijk is bevestigd.

* Door ondertekening van de offerte dan wel overeenkomst verklaart ondertekende c.q. de huurder ( wettelijk ) bevoegd te zijn tot het aangaan van overeenkomsten waaronder ook die met Berg Verhuur.

* Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

* De huurder dient zorg te dragen voor het vorstvrij houden van de artikelen gehuurd van Berg Verhuur tijdens de huur periode. Schades en/of werkzaamheden

Zeer prettig en betrouwbaar

“De VIP toiletwagens van Rob heb ik als Interieurdesigner mogen upgraden met mooie glamour foto's, een lust voor ieders oog! Rob onderscheidt zich hiermee en daarnaast een zeer prettig en betrouwbaar persoon om mee samen te werken!”

- Monique Van Rixtel

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Heeft u vragen of wilt u graag een afspraak maken? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactgegevens

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×